توابع پوسته

توابع پیوندیکتا

 • get_permalink
 • get_post_permalink
 • permalink_anchor
 • permalink_single_rss
 • post_permalink
 • the_permalink

توابع پیوندکوتاه

 • the_shortlink
 • wp_get_shortlink
 • wp_shortlink_header
 • wp_shortlink_wp_head

توابع مدیریت پیوندها

 • get_bookmark
 • get_bookmark_field
 • get_bookmarks
 • wp_list_bookmarks

توابع ویرایش پیوند‌ها

 • edit_bookmark_link
 • edit_comment_link
 • edit_post_link
 • edit_tag_link

توابع عنوان

 • single_cat_title
 • single_month_title
 • single_post_title
 • single_tag_title
 • the_search_query
 • wp_title

توابع Query

 • get_posts
 • query_posts
 • rewind_posts
 • wp_reset_query

توابع منوهای هدایتگر

 • wp_get_nav_menu
 • wp_get_nav_menu_item
 • wp_nav_menu

توابع سفارشی taxonomy

 • term_description
 • single_term_title
 • get_the_term_list
 • the_terms
 • the_taxonomies

توابع دسته‌بندی نشده

(لطفاً دسته‌بندی شوند)

wp-includes/link-template.php:

 • get_admin_url (3.0+)
 • get_home_url (3.0+)
 • get_search_link (3.0+)
 • get_site_url (3.0+)
 • home_url (3.0+)
 • the_feed_link (3.0+)
 • wp_ajaxurl (3.0+)

منبع کد

 

©2012-2013 FarsiPress All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013