مرتب سازی الفبایی

به طور پیش فرض وردپرس نوشته ها را به صورت کهنه ها و تازه ها مرتب می کند. اما شاید گاهی بخواهید نوشته هایتان را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنید. برخی پوسته در تنظیمات این قابلیت را دارند اما آن دسته از پوسته که قابل تنظیم نیستند چه ؟!

ساختار شاخه ها

به طور مثال شما یک دسته با نام “Glossary” دارید و هم اکنون می خواهید به این دسته نظمی دهید برای اینکار بخش category.php را از پوسته فراخوانی کنید و کد زیر را قبل از حلقه تکرار ، Loop ، بگذارید :

<?php
get_header();
?>

<div id="content">

<?php
// we add this, to show all posts in our
// Glossary sorted alphabetically
if (is_category('Glossary'))
{
     $posts = query_posts($query_string .
'&orderby=title&order=asc&posts_per_page=-1');
}
// here comes The Loop!
if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>

پوسته اصلی

شاید بخواهید نوشته های خود را در پوسته اصلی بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنید. index.php خود را اینگونه ویرایش کنید :

<?php
// we add this, to show *all* posts sorted
// alphabetically by title
     $posts = query_posts($query_string . '&orderby=title&order=asc&posts_per_page=-1');
// here comes The Loop!
if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
 

©2012-2013 FarsiPress All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013