معتبرسازی سایت

فهرست بررسی کننده ها

برای راحتی کاربران وردپرس فارسی فهرستی از سایت هایی که سایت شما را از جهات مختلف مانند CSS و مختوا بررسی می کنند گردآوری شده است:

معتبرسازی HTML

معتبرسازی CSS

معتبرسازی از طریق ارسال پرونده

معتبر سازی خوراک

 

 

©2012-2013 FarsiPress All rights reserved.

Web Design by Parsian CMS, Web Hosting by Parsian Networks 2004-2013 طراحی وب با استفاده از مدیریت محتوا شبکه پارسیان, دامنه و هاستینگ توسط شبکه پارسیان 2004-2013